Největší výrobce plechových garáží v Evropě Kontaktujte nás v době 8.00 - 17.00 737 425 904 mwalica.bomstal@gmail.com

ŘÁD SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ELEKTRONICKOU CESTOU FIRMY bomstal.eu

Úvodní ustanovení

 • Řád znamená tento Řád služeb poskytovaných elektronickou cestou v oblasti internetové domény bomstal.eu, který určuje podmínky poskytování Elektronických služeb poskytovatelem služeb prostřednictvím stránky www.bomstal.eu ve prospěch Zákazníků.
 • Zákazník je subjekt, který uzavírá s Poskytovatelem služeb Smlouvu o poskytování služby, s podmínkou, že je plně schopen právního jednání, nebo omezeně schopen právního jednání v případech určených všeobecně závaznými právními předpisy nebo schopen být právní osobou nebo organizační jednotkou.
 • Spotřebitel je Zákazník, který je fyzickou osobou a uzavírá Smlouvu přímo nespojenou s jeho provozovanou hospodářskou činností nebo zaměstnáním.
 • Poskytovatel služeb je Stanisław Bąbel F.P.U.H. BOMSTAL, Szczyrzyc 64 34-623 Jodłownik, adresa e-mail: mwalica.bomstal@gmail.com, kontakt@bomstal.pl, tel.: +420 737425904, +48 507 510 833, registrovaný v Ústřední evidenci a informaci o hospodářské činnosti pod číslem NIP 7371008241 a také REGON 490683870, který je poskytovatelem služeb, správcem a majitelem Obchodu.
 • Obchod je internetový obchod provozovaný Poskytovatelem služeb v polském jazyce prostřednictvím stránky www dostupné v síti Internet na adrese url: www.bomstal.eu. Poskytovatel služeb poskytuje ve prospěch Zákazníků Elektronické služby, a to včetně Provedení.
 • Elektronická služba je služba poskytovaná Poskytovatelem služeb ve prospěch Zákazníka, a to na základě Smlouvy uzavřené mezi stranami prostřednictvím Obchodu, v rámci organizovaného systému dálkového uzavírání smluv, bez současné fyzické přítomnosti stran.
 • Provedení je Elektronická služba poskytovaná Poskytovatelem služeb ve prospěch Zákazníka formou provedení Výrobků označených v objednávce, kterými jsou díly, jejich Dodání a také převedení do vlastnictví Zákazníka.
 • Smlouva je smlouva o poskytování Elektronické služby Poskytovatelem služeb ve prospěch Zákazníka.
 • Kontaktní údaje Poskytovatele služeb jsou údaje Poskytovatele služeb, při použití kterých ho Zákazník může kontaktovat, tj. Stanisław Bąbel F.P.U.H. BOMSTAL, Szczyrzyc 64 34-623 Jodłownik, adresa e-mail: mwalica.bomstal@gmail.com, kontakt@bomstal.pl, tel.: +420 737425904, +48 507 510 833,
 • Kontaktní údaje zákazníka jsou údaje Zákazníka, s jejichž použitím může Poskytovatel služeb kontaktovat Zákazníka a které obsahují adresu, adresu elektronické pošty a telefonní číslo.
 • Výrobky jsou konstrukce, součásti a kovové výrobky, zvláště plechové garáže, garážové výztuhy, kotce pro psy, skladové přístřešky, výklopná vrata, profilovaná ocel, u-profily a také úhelníky.
 • Dodání je dodání Výrobků Zákazníkovi na jeho uvedené místo určení a jejich namontování Poskytovatelem služeb.
 • Pracovní dny jsou dny od pondělí do pátku, z výjimkou zákonem stanovených dnů pracovního volna.

§1 Všeobecné smluvní podmínky

 • Poskytovatel služeb na základě čl. 8 odst. 1 bod 1 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou stanoví Řád, který je dostupný na adrese url Obchodu, ve znění: www.bomstal.eu.
 • Poskytovatel služeb poskytuje Elektronické služby podle Řádu a předpisů všeobecně závazného práva.
 • Poskytovatel služeb zpřístupňuje tento Řád na internetové stránce Obchodu.
 • Zákazníci mohou v libovolnou dobu: získat přístup k Řádu, zaznamenat ho, získat a reprodukovat formou vytištění nebo zapsání na datovém nosiči.
 • Informace uvedené na internetové stránce Obchodu nejsou nabídkou Poskytovatele služeb ve smyslu předpisů Občanského zákoníku, nýbrž pouze pozvánkou pro Zákazníky, aby podávali nabídky na uzavření Smlouvy o provedení.
 • Poskytování všech Elektronických služeb probíhá prostřednictvím internetové stránky Obchodu 24 hodiny denně 7 dnů v týdnu.
 • Pro používání Obchodu je nezbytné, aby Zákazník měl k dispozici teleinformační zařízení s přístupem k síti Internet, správně konfigurovaný internetový prohlížeč v aktuální verzi nebo dřívější: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, nebo Opera, a také aktivní a správně konfigurovaný účet elektronické pošty.
 • Používání Obchodu probíhá po seznámení se s jeho obsahem.

§2 Poskytování bezplatných Elektronických služeb

 • Poskytovatel služeb poskytuje ve prospěch Zákazníků následující bezplatné Elektronické služby:
  • zpřístupnění kontaktního formuláře,
  • zpřístupnění objednávkového formuláře spolu s konfiguračními nástroji,
  • zpřístupnění formuláře žádosti o úvěr,
  • zpřístupnění panelu vyhledávání Výrobku.
 • Smlouva o poskytování služby zpřístupňění kontaktního formuláře se uzavírá na dobu určitou v okamžiku zahájení používání kontaktního formuláře a rozvazuje se v okamžiku jeho použiti nebo ukončení této činnosti Zákazníkem. Předmětem této Smlouvy je zpřístupnění kontaktního formuláře, který se nachází na internetové stránce Obchodu, a to za účelem odeslání zprávy Poskytovateli služeb.
 • Smlouva o poskytování služby zpřístupnění objednávkového formuláře spolu s konfiguračními nástroji se uzavírá na dobu určitou v okamžiku zahájení používání objednávkového formuláře a rozvazuje se v okamžiku podání objednávky nebo ukončení podávání Zákazníkem. Předmětem této Smlouvy je zpřístupnění objednávkového formuláře spolu s konfiguračními nástroji, které se nacházejí na internetové stránce Obchodu, a to za účelem odeslání objednávky Poskytovateli služeb.
 • Smlouva o poskytování služby zpřístupnění formuláře žádosti o úvěr se uzavírá na dobu určitou v okamžiku zahájení používání formuláře žádosti o úvěr a rozvazuje se v okamžiku jeho použiti nebo ukončení této činnosti Zákazníkem. Předmětem této Smlouvy je zpřístupnění formuláře žádosti o úvěr, který se nachází na internetové stránce Obchodu, a to za účelem podání žádosti o přiznání úvěru pro potřeby úhrady ceny služby.
 • Smlouva o poskytování služby zpřístupnění panelu vyhledávání Výrobku se uzavírá na dobu určitou v okamžiku zahájení používání panelu vyhledávání Výrobku a rozvazuje se v okamžiku jeho použiti nebo ukončení této činnosti Zákazníkem. Předmětem této Smlouvy je zpřístupnění panelu vyhledávání vzorku Výrobku nacházejícího se na internetové stránce Obchodu, a to za účelem nalezení vhodného vzorku Výrobku.
 • Smlouvu o poskytování bezplatné Elektronické služby může rozvázat Zákazník nebo Poskytovatel služeb bez uvedení důvodu a v každé době, při uplatnění funkcí uvedených v Řádu nebo prostřednictvím e-mailové zprávy poslané na e-mailovou adresu v Kontaktních údajích Poskytovatele služeb nebo Kontaktních údajích Zákazníka.

§3 Objednávky

 • Objednávky na Výrobky se mohou podávat prostřednictvím internetové stránky Obchodu 7 dnů v týdnu a 24 hodin denně, při použití funkcí objednávkového formuláře spolu s konfiguračními nástroji, umožňujícími přizpůsobit Výrobek individuálním preferencím, týkajícím se m.j. zvoleného materiálu, části, barvy a druhu. Po přizpůsobení Výrobku a volbě místa dodávky (kraje), v oblasti podstránky Výrobku, přechází Zákazník k realizaci objednávky.
 • Během ukládání objednávky Zákazník uvádí:
  • zúčtovací údaje,
  • informace o místě Dodání (včetně montáže), které uvedl Zákazník při uvedení adresy Dodání,
  • způsob platby, při volbě vhodného způsobu platby.
 • Před podáním objednávky se na formuláři objednávky zobrazí informace pro Zákazníka o celkové ceně za objednávku včetně daní a také odvozených nákladů, zvláště nákladů na Dodání a platbu.
 • Podání objednávky se může uskutečnit při použítí políčka „Objednávka s povinností platby” ve formuláři objednávky a znamená, že Zákazník podal Poskytovateli služeb nabídku na uzavření Smlouvy o provedení výrobků uvedených v objednávce.
 • Před odesláním formuláře objednávky, označením jeho příslušného políčka je Zákazník povinen prohlásit, že se seznámil s Řádem a souhlasí s jeho ustanoveními.
 • Poskytovatel služeb bude ihned informovat Zákazníka o nemožnosti realizace objednávky, pokud se vyskytnou okolnosti, které to způsobí. Sdělení této informace následuje telefonicky nebo elektronicky, s použítím Kontaktních údajů zákazníka. Informace může obsahovat následující způsoby modifikace objednávky:
  • zrušení v části, kterou nelze uskutečnit, což má za následek přepočet hodnoty objednávky,
  • rozdělení Výrobků pro Dodání na část, u které Dodání je možné, a na část, u které bude Dodání následovat v pozdější době, což nemá za následek přepočet hodnoty objednávky,
  • celkové zrušení objednávky, což má za následek vymazání hodnoty objednávky.
 • Potvrzení přijetí objednávky proběhne tak, že Poskytovatel služeb pošle e-mailovou zprávu na elektronickou adresu uvedenou v Kontaktních údajích zákazníka. Potvrzení o přijetí objednávky znamená, že Poskytovatel služeb přijal nabídku na uzavření Smlouvy o provedení, kterou podal Zákazník.

§4 Provedení

 • Poskytovatel služeb poskytuje ve prospěch Zákazníků služby Provedení výrobků, jejichž předmětem je závazek Poskytovatele služeb vykonat Výrobky označené v objednávce, které jsou díly, jejich Dodání a také převedení vlastnictví na Zákazníka a také závazek Zákazníka zaplatit odměnu.
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo vést reklamní akce, zakládající se na snížení ceny Výrobku do určeného termínu nebo do vyčerpání zásob Výrobků podléhajících akci, formou m.j. poskytování slev.
 • Uzavřením Smlouvy o provedení se Poskytovatel služeb zavazuje dodat Zákazníkovi Výrobky bez vad, včetně jejich správné montáže.
 • Uzavřením Smlouvy o provedení, jejímž předmětem je Provedení Výrobku, jako je plechová garáž nebo skladový přístřešek, se Zákazník zavazuje připravit podklad podle specifikace dostupné na internetové stránce Obchodu, na adrese url http://www.bomstal.eu/jak-przygotowac-podloze.html
 • Smlouva o provedení je uzavřena v okamžiku potvrzení přijetí objednávky Zákazníka Poskytovatelem služeb.
 • Výdej Zboží následuje okamžitě a obvykle během 21 Pracovních dnů.
 • Doba uskutečnění výdeje Výrobků se může změnit v případě změny objednávky Zákazníkem.
 • Výdej Výrobků probíhá tak, že Poskytoval služeb je dodá včetně montáže Výrobku.
 • Výdej Výrobků nasleduje nejdříve po uhrazení platby Zákazníkem.
 • Poskytovatel služeb potvrzuje zahájení realizace Dodání Výrobku na adresu uvedenou Zákazníkem během podávání objednávky, a to formou odeslání e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty Zákazníka nebo telefonicky, nejpozději ve dni předcházejícím Dodání.
 • Zákazník se zavazuje zpřístupnit místo Dodání Výrobku a jeho převzetí v určeném termínu Dodání.
 • Dodaný Výrobek by měl být prozkoumán Zákazníkem, který není Spotřebitelem, a to ve dni jeho Dodání.

§5 Platby

 • Hodnota platby z titulu Provedení je určována na základě ceníku, který se nachází na internetové stránce Poskytovatele služeb v okamžiku objednávky Výrobku. Ceny uvedené na internetové stránce Obchodu jsou cenami včetně DPH uvedenými v polských zlotých, které obsahují hodnotu daně DPH, neobsahují náklady na zvolený druh platby.
 • Náklady transakce nese Zákazník. Náklady na dodání Výrobku se započítávají do ceny daného Výrobku.
 • Celková cena objednávky, viditelná v oblasti podstránky Výrobku před uložením objednávky, a po zvolení místa Dodání Výrobků a také platby, se vztahuje na ceny za objednané Výrobky spolu s daňovými obnosy a také s veškerými odvozenými náklady, zvláště náklady na Dodání, včetně montáže a transakce. Celková cena objednávky je závazná pro Poskytovatele služeb a Zákazníka.
 • Obchod umožňuje následující způsoby platby z titulu poskytovaných Služeb Provedení:
  • hotově u Dodání Výrobku,
  • splátkovým systémem.
 • Za účelem uskutečnění objednávky s využitím splátkového způsobu platby, po jejím uložení je Zákazník povinen podat žádost o úvěr s využitím formuláře dostupného na internetové stránce Obchodu na adrese url https://www.bomstal.eu/kredyt.php, a to, aby získal simulaci a hodnocení úvěrové schopnosti.
 • Termín platby pohledávky připadá na okamžik montáže Výrobku.
 • Účet nebo faktura DPH (daňový doklad) z titulu služby Provedení se připojuje k Výrobkům podléhajícím výdeji.
 • Vrácení platby Poskytovatelem služeb následuje ihned, nejpozději v termínu 14 dnů od data vzniku důvodu, a to v případě:
  • odstoupení Spotřebitele od Smlouvy,
  • rezignace Zákazníka z objednávky nebo části objednávky zaplacené před uskutečněním,
  • uznání Poskytovatelem služeb nároku, na který se vztahuje reklamace v celku nebo v části, a to na základě všeobecně platných předpisů.
 • Vrácení platby následuje s využitím stejného způsobu platby, jaký použil Zákazník v původní transakci, ledaže tento bude souhlasit s jiným řešením, které pro něho nebude spojeno s náklady.
 • Poskytovatel služeb není povinen vrátit zákazníkem uhrazené dodatečné náklady na Dodání Výrobků, jestli Zákazník zvolil jiný způsob Dodání Výrobků než je nejlevnější obyčejný způsob Dodání, který nabízí Poskytovatel služeb.

§6 Reklamace a záruky

 • Reklamaci lze podávat písemně, tradičním dopisem na adresu uvedenou v Kontaktních údajích Poskytovatele služeb, s využitím formuláře, jehož vzor je přílohou k Řádu a je zveřejněn v oblasti internetové stránky Obchodu a dostupný ke stažení zde.
 • Reklamační hlášení by mělo obsahovat popis problému a také identifikační údaje Zákazníka.
 • Poskytovatel služeb projednává reklamace v termínu 14 dnů od data nahlášení. V obsahu podávané reklamace se doporučuje uvést Kontaktní údaje Zákazníka, které budou sloužit pro poskytnuti odpovědi na reklamaci a také pro vedení korespondence spojené s ní.
 • V případě, kdy se reklamace týká Výrobku, by jej Zákazník měl zpřístupnit Poskytovateli služeb za účelem prozkoumání reklamace, a to na místě, na kterém se Výrobek nachází.
 • Reklamace se může podávat z titulu záruky na vady Výrobků, na které se vztahuje Smlouva o provedení, a také z titulu jiných Elektronických služeb.
 • Jestli Výrobek má vadu, může Zákazník požadat výměnu Výrobku na bezvadný nebo odstranění vady. Poskytovatel služeb je povinen vyměnit vadný Výrobek na bezvadný nebo odstranit vadu v rozumné době bez zbytečného nepohodlí pro Zákazníka.
 • Poskytovatel služeb může odmítnout vyhovění požadavku Zákazníka, jestli uvedení vadného Výrobku do stavu shodného se Smlouvou způsobem, který zvolil Zákazník, je nemožné nebo ve srovnání s jiným možným způsobem uvedení do stavu shodného se Smlouvou by vyžadovalo příliš vysoké náklady.
 • Jestli Zákazník není Spotřebitelem, může Poskytovatel služeb odmítnout výměnu Výrobku na bezvadný nebo odstranění vady také tehdy, když náklady na splnění této povinnosti převyšují cenu Výrobku.
 • Jestli Výrobek má vadu, může Zákazník podat prohlášení o snížení ceny nebo o odstoupení od Smlouvy, ledaže Poskytovatel služeb ihned a bez zbytečného nepohodlí pro Zákazníka vymění vadný Výrobek na bezvadný nebo vadu odstraní. Toto omezení nelze uplatnit, jestli Výrobek už byl vyměněn nebo opravován Poskytovatelem služeb nebo Poskytovatel služeb nesplnil povinnost vyměnit Výrobek na bezvadný nebo odstranit vadu. Zákazník nemůže zrušit smlouvu, je-li vada nepodstatná.
 • Spotřebitel může místo odstranění vady požadovat výměnu Výrobku navrhovaného Poskytovatelem služeb na bezvadný nebo místo výměny Výrobku požadovat odstranění vady, ledaže uvedení Výrobku do stavu shodného se Smlouvou způsobem zvoleným Spotřebitelem je nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrhovaným Poskytovatelem služeb. U posouzení nadměrnosti nákladů se přihlíží k hodnotě bezvadného Výrobku, druhu a významu zjištěné vady, a také se přihlíží nepohodlí, jakému by se vystavoval Spotřebitel u jiného způsobu řešení.
 • Snížená cena, o které jedná bod 9 a 10 výše, by měla zůstávat v takovém poměru vůči ceně vyplývající ze Smlouvy, v jaké hodnota Výrobku z vadou zůstává vůči hodnotě Výrobku bez vady.
 • Jestli vadný Výrobek byl namontován, může Zákazník žádat od Poskytovatele služeb demontáž a opětovné namontování po provedení výměny na bezvadný nebo odstranění vady. Poskytovatel služeb může odmítnout demontáž a opětovné namontování, jestli náklady na tyto činnosti převyšují cenu Výrobku.
 • Jestli Zákazníkem je Spotřebitel, může tento žádat od Poskytovatele služeb demontáž a opětovné namontování, avšak je povinen nést část s tím spojených nákladů převyšujících cenu Výrobku nebo může žádat od Poskytovatele služeb zaplacení části nákladů demontáže a opětovného namontování, a to do výše ceny Výrobku.
 • Spotřebitel má možnost využít následující mimosoudní způsoby projednání reklamace a domáhání se nároků:
  • podání návrhu o rozhodnutí sporu vyplývajícího z uzavřené Smlouvy o Provedení ke stálému smírčímu spotřebitelskému soudu působícímu u Obchodní inspekce,
  • podání návrhu na zahájení mediačního řízení ve věci smírného ukončení sporu mezi Spotřebitelem, a Poskytovatelem služeb ke krajskému inspektoru Obchodní inspekce,
  • využíti pomoci okresního nebo městského spotřebitelského experta nebo společenské organizace, která se jako statutárními úkoly zabývá ochranou spotřebitelů.
 • Na výrobky se může vztahovat záruka Poskytovatele služeb. V takovém případě, je Zákazník oprávněn reklamovat Výrobek s využitím oprávnění vyplývajících ze záruky.
 • Zákazník může provádět oprávnění z titulu garance za fyzické vady věcí nezávisle na oprávněních vyplývajících ze záruky.

§7 Odstoupení od Smlouvy

 • Spotřebitel může bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy o poskytování Elektronické služby v termínu 14 dnů s výhradou norem uvedených v poučení o odstoupení od Smlouvy, které je přílohou k Řádu, zveřejněném na internetové stránce Obchodu a dostupném ke stažení zde.
 • Právo odstoupit od Elektronické smlouvy nemá Spotřebitel mimo jiné vzhledem ke Smlouvě o Provedení:
  • Jestli Poskytovatel služeb celkově provedl službu s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl informován před zahájením služby, že po splnění služby Poskytovatelem služeb ztratí právo na odstoupení od Smlouvy,
  • Výrobku neprefabrikovaného, vyrobeného podle specifikace Spotřebitele nebo sloužícího k uspokojení jeho individuálních potřeb,
  • Výrobků, které po Dodání, vzhledem ke svému charakteru, zůstávají nerozdělitelně spojeny s jinými věcmi.
 • Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy podáním Poskytovateli služeb prohlášení o odstoupení od Smlouvy. Prohlášení je možno podat na formuláři, jehož vzor je přílohou k Řádu, a je uveden na internetové stránce Obchodu a dostupný ke stažení zde.
 • V případě, kdy Poskytovatel služeb obdrží elektronickou cestou prohlášení o zrušení Spotřebitelem Smlouvy o Provedení, pošle Poskytovatel služeb Zákazníkovi ihned potvrzení o jeho obdržení.
 • Ihned, avšak nejpozději v termínu 14 dnů ode dne, ve kterém Spotřebitel zrušil Smlouvu o Provedení, má povinnost zpřístupnit Poskytovateli služeb Výrobek v místě, ve kterém se nachází.
 • Poskytovatel služeb se zavazuje převzít Výrobek na vlastní náklady, když vzhledem k jeho charakteru není možné odeslat Výrobek obyčejným způsobem poštou.
 • Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty Výrobku, které je výsledkem jeho používání způsobem překračujícím způsob nezbytný pro zjištění charakteru, vlastností a fungování Výrobku.
 • V případě odstoupení od Smlouvy, se tato považuje za neuzavřenou. Jestli Spotřebitel podal prohlášení o odstoupení od Smlouvy dříve než Poskytovatel služeb přijal jeho nabídku, stává se nabídka nezávaznou.
 • Informace týkající se využívání práva na odstoupení od Smlouvy se nachází v poučení o odstoupení od Smlouvy, které je přílohou k Řadu, a jsou zveřejněny na internetové stránce Obchodu a dostupné jsou ke stažení zde.

§8 Doplňující ustanovení

 • Veškeré značky zboží, grafické elementy a fotografie umístěné na internetové stránce Obchodu za účelem představení Výrobků jsou předmětem autorských práv jejich majitelů.
 • Internetová doména obchodu, jeho logo, název a Řád jsou vlastnictvím autorského práva a předmětem právní ochrany.
 • Zákazník bere na vědomí, že není dovoleno, aby Zákazník dodával nezákonné obsahy.
 • Poskytovatel služeb se zavazuje řádně se starat, aby umožnil správné fungování Obchodu a také poskytnutí pomoci při řešení technických problémů, spojených s jeho fungováním.
 • Poskytovatel služeb nezodpovídá za:
  • přestávky ve správném fungování Obchodu a také nesprávné provádění Elektronických služeb, způsobené vyšší mocí vůči Zákazníkům, kteří nejsou Spotřebiteli,
  • přestávky ve správném fungování Obchodu a také nesprávné provádění Elektronických služeb ve prospěch Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli, způsobené technickými činnostmi nebo příčinou ležící na straně subjektů, pomoci kterých Obchod provádí Elektronické služby,
  • pozbyté výhody Zákazníka, který není Spotřebitelem,
  • škody, které způsobí Zákazníkem v důsledku porušení ustanovení Řádu.

§9 Závěrečná ustanovení

 • Poskytovatel služeb může shromažďovat údaje za účelem jejich uchovávání lokálně na zařízení Zákazníka, s využitím mechanismu paměti prohlížeče při využití souborů „cookies”.
 • Osobní údaje uživatelů Obchodu jsou zpracovávány na základě souhlasu osob, kterých se týkají, nebo když je to nezbytné pro uskutečnění Smlouvy, když osoba, které se údaje týkají, je její stranou, nebo když je to nezbytné pro zahájení činnosti před uzavřením Smlouvy na žádost osoby, které se údaje týkají.
 • Osobní údaje se shromažďují pro účely poskytování služeb Obchodem. Osobám, jejichž údaje Obchod shromáždil, přísluší právo přístupu k obsahu svých údajů, k jejich opravování a také podání písemné odůvodněné žádosti o ukončení jejich zpracovávání, a také k vyjádření nesouhlasu s tím.
 • Pravidla pro zpracovávání osobních údajů, ochrany osobních údajů, používání souborů „cookies” jsou upraveny v dokumentu „Zasady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies”, který je přílohou k Řádu, uveřejněnou na internetové stránce Obchodu a dostupný ke stažení zde
 • Uzavřením Smlouvy o poskytování Elektronické služby, Zákazník dobrovolně zmocňuje Poskytovatele služeb, aby nasměroval na Kontaktní údaje Zákazníka informace spojené se Smlouvami a s jejich realizací a také obchodní informace, pokud by k tomu byl vyjádřen zvláštní souhlas.
 • Zákazník, který není Spotřebitelem, je povinen informovat Poskytovatele služeb o změnách Kontaktních údajů Zákazníka, jinak je nelze účinně použít u doručení.
 • Ustanovení Řádu nemají za účel vylučovat ani omezovat práva Zákazníka, který je Spotřebitelem, vyplývající z předpisů obecně závazného polského práva.
 • Pokud se Řád nebude shodovat s ustanoveními obecně závazného polského práva, použijí se tyto předpisy.
 • Ve věcech neupravených Řádem se použijí předpisy obecně závazného polského práva.